top of page
ตารางนัดเข้าชมสินค้า

วิธีการกดจองเวลาเยี่ยมชม

- เลือกวันและเวลาที่ต้องการเยี่ยมชม

- กด Continue

- ใส่ข้อมูลชื่อ นามสุกล อีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์

- ระบุประเภทสินค้าที่ต้องการเยี่ยมชม

- กด Submit

 

หลังจากนั้นรอข้อความคอนเฟิร์มเวลาเยี่ยมชมของท่านซึ่งจะตอบกลับทางอีเมลล์ที่ท่านระบุไว้ หากเวลาของท่านไม่ว่างทางบริษัทจะให้ท่านระบุเวลาอื่น เพื่อให้เราสามารถให้การบริการที่ดีที่สุด

 

bottom of page