top of page

Privacy Policy 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

          นโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัท  Nutalig  จำกัด หรือในที่นี้จะเรียกแทนว่า “ Nutalig ” หรือ “บริษัท” หรือ “เรา” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2565  Nutalig  ยึดมั่นที่จะป้องกันและให้ความเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (รวมไปถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข และ เอกสารอื่นๆที่ได้รับการอ้างถึง) บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์ บนบราวเซอร์หรือมือถือ และ/หรือการดำเนินธุรกิจของ  Nutalig  และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้อธิบายวิธีการที่  Nutalig  เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทข้อมูลและวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อ  Nutalig  เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้รวมถึงประกาศแจ้งอื่นใดที่ Nutalig อาจมีขึ้น เพื่อให้ท่านได้รับรู้ขอบเขตแห่งการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษาและ/หรือประมวลผลข้อมูล  Nutalig อาจแก้ไขปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยการแก้ไขปรับเปลี่ยนนั้นๆ จะถูกประกาศให้ทราบไว้ในเพจนี้และ  Nutalig จะแจ้งให้ท่านทราบหากเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีในนัยสำคัญ หากท่านยังคงใช้บริการ เข้าถึงแพลตฟอร์มหรือใช้บริการใด ๆ รวมถึงทำคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มต่อไปหลังจากนั้น ให้ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โดย Nutalig แล้ว กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้ทราบถึงการปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้บนเว็บไซต์อื่น แม้ว่าเราจะมีการติดต่อ กับท่านผ่านเว็บไซต์นั้นๆ อย่างเช่น หากท่านแชร์ข้อมูลของท่านผ่านทาง เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ หรือ ยูทูป ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นๆ ซึ่งจะไม่ครอบคลุมอยู่ภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้  Nutalig  รักษาความปลอดภัยและเก็บรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้ใช้เว็บไซต์ (เช่น www. Nutalig .com)  ไว้อย่างเคร่งครัด

           นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะช่วยท่านให้เข้าใจว่า เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้แก่เรา หรือข้อมูลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่านอย่างไร เราจะใช้ความระมัดระวังอย่างรอบคอบในการติดต่อสื่อสารกับท่านและจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น และช่วยให้ท่านได้รับข้อมูลที่เพียงพอก่อนที่จะตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านแก่เรา โปรดอ่านนโยบายนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อท่านจะได้เข้าใจมุมมองและวิธีการปฏิบัติงานของ  Nutalig  ว่าด้วยเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวของ  Nutalig  มีผลบังคับใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้

(1) ลูกค้าของ  Nutalig  รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลูกค้าบุคคลธรรมดา: ลูกค้าเดิมและลูกค้าปัจจุบันของ  Nutalig  ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ลูกค้า/คู่ค้าองค์กรธุรกิจ: กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง พนักงาน และผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของลูกค้าองค์กรธุรกิจเดิมและปัจจุบัน รวมถึงบุคคลธรรมดาอื่นที่มีอำนาจในการกระทำการแทนลูกค้าองค์กรธุรกิจ ทั้งนี้  Nutalig  ขอแนะนำให้ลูกค้าองค์กรธุรกิจของ  Nutalig  ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนหรือบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องใด ๆ รับทราบถึงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของ  Nutalig  

(2) บุคคลที่ไม่ใช่ลูกค้าของ Nutalig  รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บุคคลดังกล่าวรวมถึงบุคคลธรรมดาที่ไม่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการกับ  Nutalig  แต่  Nutalig  อาจมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น บุคคลที่ได้ชำระหรือโอนเงินให้แก่หรือรับเงินจากลูกค้าของ  Nutalig  บุคคลที่ได้เข้าชมและ/หรือใช้เว็บไซต์ (เช่น www. Nutalig .com) “เว็บไซต์ (Website) และ/หรือเข้าใช้บริการที่สำนักงาน ร้านค้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ  Nutalig  โดยให้หมายรวมถึงผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง กรรมการหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของนิติบุคคลที่ใช้บริการของ  Nutalig  ที่ปรึกษาด้านวิชาชีพ รวมถึงกรรมการ ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัท และตัวแทนโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลดังกล่าว และบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมและ/หรือการดำเนินธุรกิจกับ  Nutalig  หรือลูกค้าของ  Nutalig  ทั้งหมด)

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

      คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านในฐานะบุคคลหนึ่งไม่ว่าจริงหรือเท็จไม่ว่าจะถูกบันทึกในรูปแบบเอกสารหรือไม่ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลที่สามารถใช้ระบุตัวตน หรือทำให้ผู้ที่ถือข้อมูลนั้นสามารถยืนยันตัวบุคคลได้โดยตรง หรืออย่างสมเหตุสมผล หรือเมื่อนำไปรวมกับข้อมูลอื่น ๆ ที่องค์กรมีหรืออาจสามารถเข้าถึงได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal data)”) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงชื่อ ที่อยู่ IP หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล วันเดือนปีเกิด เพศ รายละเอียดข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลด้านความงาม รูป ภาพถ่ายส่วนบุคคล รหัสอุปกรณ์ รุ่นหรือระบบปฏิบัติการ ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อหรือความชอบของท่าน และข้อมูลอื่นใดที่เราเก็บรวบรวม ถ้าท่านถูกระบุตัวไว้หรือสามารถระบุตัวได้) ในเวลาใดก็ตาม จะทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้อย่างแน่นอนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

      หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือข้อสงสัยอื่นๆ ประการใดว่าเราจัดการ คุ้มครอง และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราทางอีเมลที่ nutalig@hotmail.comนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นไปตามกฎหมายไทย

เมื่อท่านคลิกหรือเลือกปุ่ม “ยินยอม” หรือ “ข้าพเจ้าตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Nutalig ”/ หรือ “ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เก็บรักษาและ/หรือประมวลผลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนี้และภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Nutalig ” หรือข้อความคล้ายคลึงกันที่มีอยู่ในหน้าลงทะเบียน ท่านรับทราบว่าท่านได้รับแจ้งและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และท่านได้ตกลงและยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้อธิบายและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดนี้ อย่างไรก็ดี ท่านยังสามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มและสำรวจแพลตฟอร์มได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล

 

1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

   

       Nutalig อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลระบุตัวตนของท่าน

โปรดทราบว่า Nutalig  ไม่มีความประสงค์จะเก็บเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ เชื้อชาติ ศาสนาหมู่โลหิต หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ถึงแม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะปรากฏอยู่บนบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นใดที่ท่านได้สมัครใจเปิดเผยไว้ต่อ Nutalig

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่  Nutalig  เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขอบเขตของผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการที่ท่านอาจเคยใช้หรือสนใจ โดยมีทั้งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและอาจรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลประเภทรายละเอียดส่วนบุคคล เช่น คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ, ชื่อกลาง, นามสกุล, นามแฝง (หากมี), เพศ, วันเดือนปีเกิด, อายุ, การศึกษา, สถานภาพสมรส, สัญชาติ

 • ข้อมูลประเภทรายละเอียดการติดต่อ เช่น ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์, ที่อยู่ปัจจุบัน, ที่อยู่ตามที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน, ที่อยู่สำหรับจัดส่งใบเรียกชำระเงิน, ที่อยู่สำหรับส่งพัสดุ, ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, หมายเลขโทรสาร, ชื่อของตัวแทนหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนในนามของลูกค้าของบริษัท, บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ซึ่งรวมถึงข้อมูลโปรไฟล์ภาพถ่าย และสิ่งระบุตัวตนอื่นสำหรับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์, ที่อยู่สำหรับการติดต่อทางธุรกิจ, หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อทางธุรกิจ, รายละเอียดการติดต่อของบุคคลอ้างอิง

 • ข้อมูลประเภทรายละเอียดที่ใช้ในการระบุตัวตนและการยืนยันตัวตน เช่น ภาพถ่าย, ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน, เลขประจำตัวประชาชน, เลข laser (ด้านหลังบัตรประจำตัวประชาชน), หนังสือเดินทาง, ใบอนุญาตขับรถ, ลายมือชื่อ, หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี, ทะเบียนบ้าน, หนังสือสำคัญ, บัตรประจำตัวคนต่างด้าว

 • ประเภทข้อมูลรายละเอียดทางการเงินและข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของท่านกับ Nutalig  เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการต่าง ๆ ของ Nutalig ที่ท่านใช้อยู่, ช่องทางและวิธีการที่ท่านปฏิสัมพันธ์กับ  Nutalig , สถานะความเป็นลูกค้าของท่าน ประวัติการชำระเงิน บันทึกการทำธุรกรรม , ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของท่าน, หมายเลขบัญชีธนาคาร, ข้อมูลทางเทคนิค

 • ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์และพฤติกรรมการใช้บริการของท่าน และรายละเอียดทางเทคนิค เช่น ตำแหน่งจีพีเอสของท่าน, หมายเลขประจำเครื่อง (Unique Device Identifier), หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย (IP address),ข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิคและข้อมูลเฉพาะที่ใช้ระบุตัวตน (เช่น สถานที่ตั้ง เว็บบีคอน (web beacon) ล็อก (log) ไอดีอุปกรณ์ (device ID) และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง วันและเวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้งาน คุกกี้ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู หมายเลข IMEI (International Mobile Equipment Identity) ของโทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขเฉพาะประจำอุปกรณ์อื่น (unique device identifier) รายละเอียดเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ และเทคโนโลยีบนอุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน)

 • ข้อมูลประเภทการวิจัยตลาด ข้อมูลการตลาดและยอดขาย เช่น การสำรวจความคิดเห็นลูกค้า, ข้อมูลและความเห็นที่แสดงออกเมื่อเข้าร่วมวิจัยตลาด (เช่น คำตอบของท่านต่อคำถาม แบบสอบถาม คำร้องขอทราบข้อเสนอแนะ และการทำวิจัย), รายละเอียดบริการที่ท่านได้รับและความต้องการของท่าน,ข้อสรุปเกี่ยวกับท่านซึ่งอ้างอิงจากการติดต่อระหว่างท่านกับ Nutalig , การสื่อสารที่ท่านต้องการ และรายละเอียดหรือเนื้อหาของการสื่อสารระหว่างท่านกับ Nutalig

 • ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ เช่น ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง /การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า, ข้อมูลเพื่อการบริหารความเสี่ยง หรือการตรวจสอบการฟอกเงินและต่อต้านการก่อการร้าย

 • ข้อมูลการเข้าใช้ การขอใช้บริการ และรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ เช่น ข้อมูลการเข้าใช้ระบบของ Nutalig  และแอปพลิเคชันของ Nutalig , ชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน และรหัสการยืนยันตัวตนอื่นใด, ความสนใจ ความต้องการ และกิจกรรมการใช้งาน, ข้อมูลรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหวแบบถ่ายทอดสด หรือบันทึกภาพเคลื่อนไหว

 • รายละเอียดการใช้งาน เช่น ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม ผลิตภัณฑ์ และบริการของท่าน (เช่น การตั้งค่าแอปพลิเคชัน รายละเอียดและราคาสินค้า ประวัติการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับการจองที่พัก ทัวร์ บัตรโดยสารเครื่องบิน หรือรถยนต์ ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อบัตรเข้าชมงาน สถานที่ หรือกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งสินค้าสะดวกซื้อ ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งของ การเข้าร่วมแคมเปญทางการตลาด), ข้อมูลการใช้งานและการตอบสนองต่อการโฆษณาของ Nutalig  (รวมถึงเนื้อหาที่ท่านเข้าชม ลิงก์ที่กดเข้าชม และฟังก์ชันที่ท่านใช้)

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ภาพถ่าย, ลักษณะรูปพรรณสัณฐานบุคคล, การตรวจพบข้อสงสัยหรือกิจกรรมที่ผิดปกติ, เสียง ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV, บันทึกวีดีโอ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น ศาสนา ตามที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน, กรุ๊ปเลือด ตามที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน, ประวัติอาชญากรรม

 • ข้อมูลอื่นๆ เช่น บันทึกการโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างท่านกับ Nutalig  ไม่ว่าจะในรูปแบบหรือวิธีใด ๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โทรศัพท์ อีเมล ข้อความสนทนา และการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media), ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับ Nutalig  ไม่ว่าผ่านช่องทางใด ๆ

        โดยในเบื้องต้น  Nutalig  จะใช้ข้อมูลเพื่อลงทะเบียนและเพื่อสร้างบัญชีในเว็บไซต์ของเรา ยินยอมให้เว็บไซต์เข้าถึงตำแหน่งประเทศหรือภูมิภาคของท่าน สมัครสมาชิกหรือสร้างบัญชีกับโปรแกรม Membership/ Loyalty หรือเข้าถึงข้อมูลสมาชิกที่ท่านเป็นสมาชิกอยู่ผ่านเว็บไซต์ เข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือฟีเจอร์ (Feature) เว็บไซต์อื่นๆ ร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือขอรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด การส่งเสริมการขาย หรือการติดต่อสื่อสารประเภทอื่นๆ ให้คะแนนและความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในฐานะลูกค้า ซื้อสินค้าผ่านทางร้านค้า หรือเว็บไซต์ของเรา สอบถามหรือให้ความเห็นผ่านทางฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่  Nutalig@hotmail.com และ/หรือ ติดต่อสื่อสารกับเรา หรือพนักงานขายของเรา ซึ่งรวมถึงในร้านค้าผ่านทางการลงชื่อเข้าใช้

กรุณาให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบันและแจ้งให้  Nutalig  ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้กับ Nutalig  โดยท่านสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลที่ท่านเคยส่งให้  Nutalig  ให้เป็นปัจจุบันได้ ไม่ว่าในเวลาใดตาม  Nutalig มี สิทธิที่จะร้องขอเอกสารยืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้เคยให้ไว้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการตรวจสอบลูกค้าของ  Nutalig  และ  Nutalig  อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้แก้ไขเป็นปัจจุบันของท่านแก่บุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของ  Nutalig  ผู้ซึ่ง  Nutalig ได้เคยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นยังมีความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

 

1.2 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

(1)  Nutalig อาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากท่านโดยตรง หากท่านใช้บริการอื่นๆที่ Nutalig ได้จัดขึ้น โดย  Nutalig  จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการดังนี้

 • ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับ  Nutalig  หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ กับ  Nutalig

 • จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (Survey) หรือ การโต้ตอบทาง Email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่าง  Nutalig  และท่าน

 • เก็บจากข้อมูลการใช้ Website ของ  Nutalig  ผ่าน Browser’s Cookies ของท่าน

(2)  Nutalig ยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับบุคคลที่สาม (รวมถึง ได้แก่ หุ้นส่วนทางธุรกิจ นักวิเคราะห์ ผู้ให้บริการการค้นหาข้อมูล และหน่วยงานตัวแทนของบัตรเครดิต) ซึ่ง  Nutalig  อาจได้รับข้อมูลของท่าน เช่น ได้รับทาง email ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ ได้รับเป็นเอกสาร จากพวกเขาเหล่านั้นด้วยเช่นกัน โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • ลูกค้า/คู่ค้าองค์กรธุรกิจ ในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการ

 • ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ตัวแทน ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้ติดต่อ

 • ข้อมูลที่  Nutalig  ได้รับจากบุคคลที่มีความเกี่ยวเนื่องกับท่าน (เช่น ครอบครัวของท่าน เพื่อน ผู้แนะนำ)

 •  Nutalig อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยเป็นสาธารณะ รวมถึงเนื้อหาสาธารณะที่ปรากฏอยู่บนสื่อสังคมได้ ตราบเท่าที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้

         ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่ Nutalig  ในการทำธุรกรรมกับ Nutalig  หรือในกรณีอื่นใด ท่านจะต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ด้วย รวมทั้งท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว (หากจำเป็น) หรืออาศัยฐานทางกฎหมายอื่นในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ Nutalig

2.เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

        ตามปกติ Nutalig  จะดำเนินการและ/หรืออาจจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เฉพาะกรณีที่จำเป็นหรือมีฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ซึ่งรวมถึงกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินการตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย การปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านได้ทำไว้กับ Nutalig  เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Nutalig  การดำเนินการตามความยินยอมของท่าน และ/หรือภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่น ๆ โดยวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ดังต่อไปนี้

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Nutalig ได้รับอาจถูกใช้หรือเผยแพร่หรือโอนให้แก่บุคคลภายนอก (รวมไปถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกและผู้ให้บริการของหน่วยงานดังกล่าวและบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทที่ตั้งอยู่ทั้งในและนอกประเทศของท่าน ผู้ขายและผู้ใช้อื่น) สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อง ซึ่งเป็นไปตามการประมวลผลตามฐานความยินยอม โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของท่าน จัดการ อำนวยความสะดวก ประมวลผล และ/หรือกระทำการในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการจำกัดหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น หากท่านเข้าสู่ หรือลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ โดยใช้ข้อมูลในการเข้าสู่ระบบ (Login credentials) จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน หรือ ใช้ฟีเชอร์เครือข่ายสังคมออนไลน์อื่นๆ และการแจ้งเตือนของเบราว์เซอร์ (Browser Push Notifications) ที่มีบนหน้าเว็บไซต์หรือหน้าร้านค้าของ Nutalig  ตรวจสอบ ประมวลผล และ/หรือติดตามการใช้เว็บไซต์ของท่านเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การเชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้รอยต่อ ได้รับความสะดวกในการใช้งาน หรือเพื่อจัดการการใช้เว็บไซต์ให้กับท่าน และ/หรือเพื่อช่วยให้ Nutalig  ปรับปรุงประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ให้กับท่าน ประเมินและประมวลผลตามคำสั่งซื้อ และ/หรือ การสมัครเพื่อรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา ลงทะเบียนท่านในฐานะลูกค้าของ Nutalig

 • เพื่อตอบซึ่งข้อซักถาม ผลตอบรับ ข้อเรียกร้องหรือข้อโต้แย้งของท่าน ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า

 • เพื่อประมวลผลคำสั่งที่ท่านส่งเข้ามาผ่านแพลตฟอร์ม (การชำระเงินที่ท่านได้ทำผ่านแพลตฟอร์มสำหรับสินค้าทั้งที่ขายโดย Nutalig และผู้ขายบุคคลภายนอกจะถูกประมวลผลโดยตัวแทนของ Nutalig ) ซึ่งรวมถึงการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมหรือกิจกรรมต่างๆ ของท่านบนเว็บไซต์ หรือการทำธุรกรรมหรือกิจกรรมของท่านกับเรา จัดการ อำนวยความสะดวก

 • เพื่อส่งสินค้าที่ท่านได้ซื้อผ่านแพลตฟอร์มทั้งที่ขายโดย Nutalig หรือผู้ขายบุคคลภายนอก  Nutalig อาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปยังบุคคลภายนอกเพื่อที่จะดำเนินการส่งสินค้าให้แก่ท่าน (เช่น ส่งให้ผู้ขนส่งสินค้าของ Nutalig หรือผู้ขาย) ไม่ว่าสินค้าดังกล่าวจะขายผ่านแพลตฟอร์มโดย Nutalig หรือผู้ขายบุคคลภายนอก

 • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบสถานะการขนส่งสินค้าทั้งที่ขายผ่านแพลตฟอร์มโดย Nutalig และผู้ขายบุคคลภายนอก และเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือลูกค้า 

 • เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และเนื้อหาของ Nutalig  ที่อาจบริหารจัดการ ควบคุมดูแล และพัฒนาเว็บไซต์ หน้าสื่อสังคม และเนื้อหาข้อความในอีเมล รวมไปถึงการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์ การทดสอบการทำงานของระบบ และการคิดออกแบบเว็บไซต์ให้แตกต่างกันและเหมาะสมกับท่าน

 • เพื่อยืนยันตัวตนของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจจับการทุจริต

 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำสินค้าต้องห้ามและสินค้าควบคุมออกจากแพลตฟอร์ม 

 • เพื่อจัดการบัญชีของท่านที่มีกับ Nutalig  (หากมี)

 • เพื่อตรวจสอบและดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินออนไลน์ของท่าน

 • เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม

 • เพื่อปรับปรุงรูปแบบหรือเนื้อหาของเพจของแพลตฟอร์มและปรับแต่งเพจนั้นให้เหมาะกับผู้ใช้

 • เพื่อระบุตัวตนผู้เยี่ยมชมบนแพลตฟอร์ม

 • เพื่อดำเนินการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้

 • เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการที่ Nutalig เห็นว่าอาจมีประโยชน์สำหรับท่าน เพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือข้อมูลที่ท่านร้องขอจาก Nutalig  รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ ของ Nutalig  หรือผู้ขายบุคคลภายนอก ซึ่งท่านได้แจ้งแล้วว่าท่านไม่คัดค้านที่จะได้รับการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารข้อมูลการตลาดไม่ว่าเวลาใดโดยการใช้วิธีการยกเลิกการรับข่าวสารภายในโฆษณาทางอิเล็กทรอนิกส์  Nutalig อาจใช้ข้อมูลการติดต่อของท่านเพื่อส่งจดหมายข่าวสารจาก Nutalig และจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถติดต่อ  Nutalig  เพื่อขอยกเลิกข่าวสารได้โดยแจ้งผ่านช่องทาง email ที่ nutalig@hotmail.com และใส่หัวข้อ “ยกเลิกข่าวสาร”

 • เพื่อแสดงชื่อ ชื่อผู้ใช้ หรือโปรไฟล์ของท่านบนแพลตฟอร์ม

 • เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้อื่นระบุตัวตนของท่านในฐานะผู้ใช้บริการ (ผ่าน “การหาเพื่อนของฉัน” หรือฟังก์ชั่นอื่นใด) เพื่ออนุญาตให้ท่านสามารถหาผู้ใช้อื่นและสามารถติดต่อกับผู้ใช้ดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม และเพื่อสนับสนุนการเข้าสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริการ

 • เพื่อส่งเสริมการบริการและการใช้ข้อมูลที่ท่านให้กับ Nutalig  เช่น เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ (รวมไปถึงเนื้อหาในรูปแบบวีดีโอ) ที่ท่านสามารถเลือกอัปโหลดหรือเผยแพร่บนแพลตฟอร์มของ Nutalig ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ตและอาจถูกเผยแพร่โดยสาธารณะชน (ซึ่งกรณีดังกล่าวจะไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมของ Nutalig ) โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาและการตลาดเพื่อส่งเสริมแพลตฟอร์ม

 • เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ผลตอบรับ การบังคับใช้และคำร้องขอให้ลบ อันเกี่ยวกับเนื้อหาใดๆ ที่ท่านได้อัปโหลดขึ้นแพลตฟอร์ม

 • เพื่อแสดงบนกระดานคะแนนบนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เกมส์โทรศัพท์มือถือหรือกิจกรรมอื่นใด

 • เพื่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับท่าน โดยมีพื้นฐานมาจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้มา (ไม่ว่าให้กับ Nutalig หรือบุคคลภายนอก) เพื่อที่จะให้ข้อมูลกับท่านได้ตรงเป้าและ/หรือเกี่ยวข้องมากขึ้น

 • เพื่อส่งสื่อทางการตลาดหรือสื่อส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและบริการของ Nutalig หรือผู้ขายบุคคลภายนอกให้กับท่านเป็นครั้งคราวไป (เว้นแต่ในกรณีที่ท่านเลือกที่จะไม่รับสิ่งดังกล่าว)

 • เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่จัดทำขึ้นเฉพาะท่านและเกี่ยวข้องกับท่าน  Nutalig  อาจผสมผสานข้อมูลที่ได้รับและรวบรวมจากแหล่งข้อมูลทุกแหล่งเพื่อจะได้เข้าใจถึงความสนใจและความนิยมของท่าน  Nutalig  จะปรับแต่งประสบการณ์ต่างๆให้สอดคล้องกับความสนใจและความนิยมเหล่านั้นของท่านได้ หรือ โปรโมชันต่างๆที่เหมาะสมกับความเป็นส่วนตัวของท่าน

         ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น คำติชม หรือเนื้อหาของท่าน (รวมถึง เสียง วีดีโอ และอื่นๆ) (รวมกันเรียกว่า “คำติชม (Feedback)”) ที่ท่านได้ให้ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคม บนเว็บไซต์หรือให้กับ Nutalig (รวมถึงหน้าร้านค้า) กับผู้ใช้เว็บไซต์คนอื่น หรือกับสาธารณชน เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน และ/หรือในกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อทำการตลาดหรือจัดแสดงธุรกิจของ Nutalig  และ/หรือเพื่อแสวงหาลูกค้า และ/หรือเพื่อเผยแพร่คำติชมของท่านต่อสาธารณะซึ่งอาจเป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจซื้อของผู้อื่น หรือเพื่อให้ข้อมูลต่อสาธารณะ หรืออื่น ๆ ซึ่งรวมถึงกรณีที่ Nutalig เปิดเผยชื่อของท่านพร้อมกับคำติชมของท่าน ทั้งนี้โดยไม่เป็นการจำกัดหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  Nutalig อาจ/จะประกาศหรือเผยแพร่คำติชมและชื่อของท่านบนแพลตฟอร์มสื่อสาธารณะ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต (รวมถึงของบริษัทในเครือ) (หากมี) ฯลฯ และ/หรือใช้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารการตลาด หรือวีดีโอเกี่ยวกับองค์กรที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยท่านให้ความยินยอมต่อการกระทำดังกล่าวแล้วนั้น ดังนั้น หากท่านต้องการให้คำติชมของท่านแก่ Nutalig โดยไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณชน โปรดแจ้งทางอีเมลมายัง nutalig@hotmail.comและใส่หัวข้อ (subject) โดยใช้คำว่า “ข้อมูลลับ (Confidential)” เมื่อท่านได้ให้ความยินยอม ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมผ่านเว็บไซต์ หน้าร้านค้า หรืออื่นๆ ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลด้านความงามของท่าน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้านความงามของท่านให้กับผู้ใช้รายอื่นบนเว็บไซต์ หรือต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์หรือสื่ออื่น ๆ (ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ หรืออื่นๆ) หรือผ่านทางแพลตฟอร์มการสื่อสารใดๆ ที่ Nutalig เลือกใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเอกสารการตลาดหรือวีดีโอเกี่ยวกับองค์กรของ  Nutalig

          ภายใต้การได้รับความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้ง  Nutalig  อาจปฏิบัติการประมวลผลการตัดสินใจแบบอัตโนมัติตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น รวมถึงการประมวลผลคำร้อง คำสั่ง และธุรกรรมการชำระเงิน การดำเนินการเพื่อเข้าทำธุรกรรมและจัดหาผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการให้กับท่านตามที่ร้องขอ โดยไม่เป็นการจำกัดหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ในกรณีที่ท่านซื้อสินค้าเพื่อส่งมอบให้กับผู้รับซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ท่านยินยอมให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวท่านต่อผู้รับที่เป็นบุคคลที่สามนั้นได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อของท่าน) นอกจากนี้ ท่านรับทราบและยอมรับว่าการจัดส่งตามคำสั่งซื้อของท่านอาจเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประการที่เกี่ยวกับท่านเพื่อการจัดส่งนั้น หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง (แล้วแต่กรณี) โดยบุคคลที่สามสามารถเห็นพัสดุ ซองจดหมาย หรือเอกสารดังกล่าวได้ ดำเนินการตามคำสั่งของท่าน หรือตอบข้อซักถามที่มาจาก (หรืออ้างว่ามาจาก) ท่านหรือตัวแทนของท่าน รวมถึงการตอบข้อสงสัยและข้อร้องเรียนของท่านที่ส่งถึงฝ่ายบริการลูกค้า หรือตอบสนองหรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อท่านหรือสื่อสารกันผ่านทางโทรศัพท์/ข้อความเสียง ข้อความและ/หรือโทรสาร อีเมลและ/หรือไปรษณีย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารและ/หรือจัดการการใช้เว็บไซต์ของท่าน โดยท่านรับทราบและยอมรับว่าการสื่อสารดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นการโต้ตอบกับท่านทางอีเมล เอกสาร หรือหนังสือแจ้งนั้นอาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านเพื่อการส่งมอบ ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลภายนอกซองจดหมาย/หีบห่อเอกสารด้วย

 

2.2 Nutalig  อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

 • ฐานสัญญา (Contract) : เมื่อท่านสมัครบัญชีผู้ใช้งาน , รวมถึงการเข้าใช้บริการของ  Nutalig  โดยท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้ระบุและยืนยันตัวตนของท่าน การปฏิบัติตามสัญญาการซื้อขายหรือให้บริการแก่ท่านตามบริการที่ท่านเข้าใช้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ E-commerce หรือหน้าร้าน การส่งมอบสินค้าและบริการตามสัญญา หรือเพื่อติดต่อประสานงานกับท่านในการให้บริการหลังการขาย การแก้ไขและปรับปรุงบริการตามที่ท่านได้แจ้งเรื่องเข้ามาผ่านช่องทางร้องเรียนต่างๆ ของ  Nutalig  การดำเนินการคืนเงินเมื่อท่านขอคืนสินค้า การพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ การจัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การทำวิจัย วิเคราะห์และสำรวจทางการตลาด การจัดทำข้อมูลสถิติ การนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ให้แก่ท่านในภาพรวม

 • ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest) :  Nutalig  อาจเสนอขายสินค้า โปรโมชันหรือสิทธิประโยชน์ปกติ โดยไม่ได้มีการวิเคราะห์พฤติกรรมหรือการส่งสิทธิประโยชน์ที่เฉพาะตัวให้กับท่าน บริษัทอาจทำการประมวลผล การวิจัย หรือการจัดทำสถิติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของ  Nutalig  ความสะดวกในการออกใบกำกับภาษีให้ท่านเมื่อท่านมาใช้บริการในครั้งถัดไป การจัดทำรายงานการดำเนินงานภายใน  Nutalig  การปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของ  Nutalig  เพื่อการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานของ  Nutalig  ป้องกันการทุจริต การดำเนินการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ การจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่านและ  Nutalig  เช่น บันทึกภาพ CCTV ลงทะเบียน แลกบัตร และ/หรือบันทึกภาพผู้ติดต่อก่อนเข้าบริเวณสถานที่ของบริษัท บันทึกภาพและ/หรือเสียงเกี่ยวกับการจัดประชุม อบรม สัมมนา สันทนาการ หรือกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

 • ฐานการปฎิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) :  Nutalig อาจต้องนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายในการเรียกข้อมูลที่ Nutalig ครองครองอยู่ได้ เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการ ศาล เป็นต้น ในกรณีการออกใบกำกับภาษี  Nutalig จำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเป็นไปตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายหรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง และ  Nutalig  จำเป็นต้องนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรมสรรพากร หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว  Nutalig  จะไม่สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้แก่ท่านได้ แต่ท่านจะได้รับใบกำกับภาษีอย่างย่อจาก Nutalig  ทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้าและบริการ

 • ฐานป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต (Vital Interest):  Nutalig อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในสถานการณ์จำเป็น เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพ

2.3 เพื่อความชัดเจน ท่านรับทราบและยินยอมให้ Nutalig แบ่งปันข้อมูลนิรนาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลผลรวม โดย Nutalig อาจทำโครงการวิเคราะห์ข้อมูลรวมกับผู้ให้บริการบุคคลภายนอกที่ได้คัดเลือกมาโดยใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ เพื่อประเมินความสนใจของผู้ใช้และเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับซึ่งข้อมูลที่ตรงเป้าและ/หรือเกี่ยวข้อง โดยข้อมูลดังกล่าวจะมาจากข้อมูลผลรวมเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้นอกแพลตฟอร์ม 

2.4 Nutalig  มีสิทธิในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่  Nutalig  ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ Nutalig  เก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้ง Nutalig  เพื่อขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้

2.5 หากท่านอยู่ในประเทศไทย  Nutalig อาจโอนหรืออนุญาตให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปนอกประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ใดตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ในกรณีนี้บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ หรือผู้รับข้อมูลของบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือด้วยวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็นและเหมาะสม

2.6 Nutalig อาจทำงานร่วมกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามและบริษัทในเครือ และ/หรือใช้เซอร์วิสของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการบุคคลที่สามตามลิงก์ ด้านล่างนี้

 • Google Analytics

 • Facebook

 • Instagram

 • Facebook Privacy Policy

 • Line Official

3. นโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้งานกล้องวงจรปิด (CCTV)

           Nutalig จะทำการเก็บภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งซึ่งสามารถที่ และอาจรวมถึงเสียงของท่าน ทรัพย์สินของท่าน เมื่อเข้าไปในพื้นที่ใดๆ ของ Nutalig  ผ่านระบบและอุปกรณ์กล้องวงจรปิด (CCTV) โดย Nutalig จะติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่จุดสำคัญภายในสถานที่ อาคารและพื้นที่ต่างๆ ของ Nutalig  ยกเว้นบางพื้นที่ เช่น ห้องสุขา และห้องอาบน้ำ ซึ่งกล้องวงจรปิด (CCTV) ของ Nutalig  จะเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม Nutalig จะจัดวางป้ายตามความเหมาะสมในสถานที่ที่มีการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อให้ท่านทราบ

 

3.1 Nutalig  จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านในระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้เป็นความลับ แต่อย่างไรก็ตาม  Nutalig  อาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และดำเนินการใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การบันทึก ถือครอง ปรับ เปลี่ยน แก้ไข ทำลาย ลบ กู้คืน รวมทำสำเนา ส่ง จัดเก็บ แยก ปรับปรุง หรือเพิ่มข้อมูลจากกล้องวงจรปิด (CCTV) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพื่อ"วัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)" ดังต่อไปนี้

 • เพื่อปกป้องชีวิต ร่างกาย ความปลอดภัยอนามัยส่วนบุคคล และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

 • เพื่อปกป้องอาคาร สถานที่ บุคลากร พนักงาน และผู้มาติดต่อ รวมทั้งทรัพย์สินและข้อมูลของ Nutalig  ที่ตั้งอยู่หรือเก็บไว้ในสถานที่นั้นๆ จากความเสียหาย ความขัดข้อง การทำลาย และอาชญากรรมอื่นๆ

 • เพื่อสนับสนุนในการระงับข้อพิพาท การสืบสวนสอบสวน ระหว่างกระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการการร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพ

 • เพื่อสนับสนุนในการสอบสวนหรือกระบวนพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

 • เพื่อนำไปใช้ในการพิสูจน์หรือหักล้างในการดำเนินคดี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคดีทางแพ่ง อาญา แรงงาน

 • เพื่อสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการขัดขวาง ป้องกันและตรวจจับอาชญากรรม รวมถึงการฟ้องร้องเมื่อเกิดอาชญากรรม

 • เพื่อยืนยันตัวบุคคลและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

 • เพื่อการใช้สิทธิของ Nutalig  หรือปกป้องผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Nutalig  ในกรณีที่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น เพื่อระงับยับยั้ง ป้องกันและตรวจจับการประพฤติมิชอบ อาชญากรรมหรือการฝ่าฝืนกฎหมาย ติดตามเหตุการณ์ เพื่อป้องกันและรายงานการประพฤติมิชอบหรืออาชญากรรมในร้านค้าของ Nutalig  และเพื่อปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงของธุรกิจของ Nutalig

3.2 Nutalig จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในข้อ 3.1 โดยใช้ฐานทางกฎหมาย ตามกรณีดังต่อไปนี้

 • เพื่อรักษาประโยชน์อันจำเป็นต่อชีวิต เป็นการจำเป็นต่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Nutalig  ในการปกป้องคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของท่าน รวมถึงทรัพย์สินของท่าน อาคาร สถานที่และทรัพย์สินของ Nutalig  และกระทำการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  Nutalig จะพยายามสร้างความสมดุลระหว่างประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Nutalig และของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี รวมถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่านในการคุ้มครองข้อมูลจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่เกี่ยวข้องกับท่าน นอกจากนี้  Nutalig จะใช้ความพยายามในการหาขั้นตอนวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมดุลดังกล่าวตามความเหมาะสม

 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย  Nutalig มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน  Nutalig เห็นว่าการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นมาตรการที่จำเป็นที่จะทำให้ Nutalig  สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวได้

3.3 บุคคลใดที่อาจได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.3.1 Nutalig จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านในระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้เป็นความลับ และจะทำการเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเฉพาะเพียงบริษัทลูก บริษัทในเครือของ Nutalig  บุคคลภายนอกอื่นๆ ที่จะถูกคัดเลือกอย่างระมัดระวังในเวลานี้หรือในอนาคต ผู้ได้รับอนุญาต พันธมิตรกิจการร่วมค้า และ/หรือผู้ให้บริการ (ซึ่งอาจตั้งอยู่ในต่างประเทศ) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบโดยกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

3.3.2 บุคคลภายนอกซึ่ง Nutalig อาจเปิดเผยข้อมูลจากระบบ กล้องวงจรปิด (CCTV) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยต่อบริษัทในเครือของ  Nutalig  (เป็นส่วนหนึ่งของประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ  Nutalig และประโยชน์ของบริษัทในเครือของ  Nutalig  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบโดยกล้องวงจรปิด (CCTV)

3.3.3 หน่วยงานภาครัฐ และ/หรือองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล (เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อสนับสนุนหรือช่วยเหลือแก่องค์กรบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการสอบสวนและดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญา) และผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (ตามขั้นตอนที่จำเป็นของเราเพื่อให้แน่ใจว่า  Nutalig จะให้การคุ้มครองต่อสุขภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคล และทรัพย์สินของท่าน) อย่างไรก็ตามการเข้าถึงข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) นั้น อาจเป็นการเข้าถึงหรือเปิดเผยได้เท่าที่จำเป็นเพื่อจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งอยู่ภายใต้หนึ่งในวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 3.3 นี้ หรือเพื่อตอบสนองการร้องขอของบุคคลตามกฎหมายภายใต้ข้อ 3.1

3.4 การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ  Nutalig อาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับสุขภาพ ความปลอดภัยส่วนบุคคลและทรัพย์สินของท่าน) ไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่อยู่นอกประเทศไทย และการเปิดเผยหรือถ่ายโอนดังกล่าวจะกระทำต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน หรือมีพื้นฐานตามกฎหมายอื่นที่บังคับให้กระทำตามที่กฎหมายอนุญาตไว้ (เช่นเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาระหว่าง Nutalig กับบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน) โดยที่ประเทศปลายทางดังกล่าวอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย อย่างไรก็ตาม  Nutalig จะทำให้มั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้กระทำตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก่อนจะดำเนินการโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

3.5 มาตรการรักษาความปลอดภัย

3.5.1 Nutalig จะจัดให้มีระบบเทคนิค และการบริหารจัดการมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันข้อมูลจากระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านจากการถูกทำลาย การสูญหาย การเข้าถึง การใช้งาน การเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผย โดยไม่ได้ตั้งใจ โดยผิดกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต

3.5.2 Nutalig จะทบทวนและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น หรือเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและเหมาะสม สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายขั้นต่ำตามที่กำหนดโดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

3.6 ระยะเวลาในเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  Nutalig จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้มาจากระบบ กล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้ในระบบของ Nutalig  ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบโดยกล้องวงจรปิด (CCTV) หาก Nutalig ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) อีกต่อไป  Nutalig จะทำการลบข้อมูลเหล่านั้นออกจากระบบและการบันทึก อย่างไรก็ตาม Nutalig อาจทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นระยะเวลานานขึ้น ตัวอย่างเช่น ทำการเก็บไว้จนกว่าจะสิ้นสุดของการดำเนินการตามกฎหมาย หรือมีกฎหมายที่กำหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลที่ยาวนานกว่า หรือมีข้อมูลระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บางอย่างซึ่งต้องทำการเก็บรักษาไว้สำหรับการดำเนินการต่อเหตุการณ์บางเรื่อง หรือเพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องจากบุคคลหนึ่งบุคคลใดในการใช้สิทธิตามกฎหมาย หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้งานกล้องวงจรปิด (CCTV) ฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามมาที่ nutalig@hotmail.com

 

4. ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

         Nutalig อาจทำงานร่วมกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ได้คัดเลือกมาและบริษัทในเครือ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

 • เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการของ Nutalig

 • เพื่อให้บริการในนามของ Nutalig

 • เพื่อดำเนินการบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือเพื่อช่วยในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริการของ Nutalig

 • เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 2.1

โดยการเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สาม  Nutalig จะทำให้แน่ใจว่าบุคคลเหล่านี้และบริษัทในเครือของ Nutalig จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยจากการเข้าถึง การรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผลหรือความเสี่ยงอื่นใดที่ใกล้เคียงกัน และจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่จำเป็นจะต้องใช้เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น

 

5. การใช้งานคุกกี้

         Nutalig อาจใช้คุกกี้และ/หรือเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ ต่อไปนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์ (แล้วแต่กรณี) โดยอัตโนมัติ (แต่ละประเภทเรียกว่า “เทคโนโลยีไร้สาย (Mobile Technology)”)

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไฟล์ข้อความนี้จะเก็บข้อมูลที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ ซึ่งสามารถอ่านได้เมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อีกครั้งในภายหลัง

 Nutalig อาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามเว็บไซต์ที่คล้ายกัน เช่น แฟลชคุกกี้ (Flash Cookies) เว็บบีคอน เคลียร์พิกเซล หรือพิกเซลแท็ก (Web beacons, clear pixels, or pixel tags) แท็กการวิเคราะห์ (Analytical tags) บันทึกเซิร์ฟเวอร์ของเว็บ (Web server logs) เทคโนโลยีบ่งชี้ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Geo-location technologies) เป็นต้น เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อจัดเก็บสถานะการเข้าสู่ระบบของท่าน รับรองความถูกต้องของผู้เยี่ยมชม รักษาเซสชัน และใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ

 • เพื่อจัดเก็บการตั้งค่าภาษา วันที่ เวลาล่าสุดในการเข้าถึง และปรับปรุงความเป็นมิตรกับผู้ใช้

 • เพื่อให้บริการที่ดีขึ้นโดยการทำความเข้าใจถึงจำนวนการเข้าถึงและโหมดการใช้งาน

 • เพื่อเผยแพร่โฆษณาที่น่าสนใจสำหรับท่าน และ

 • เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโฆษณา

ท่านสามารถควบคุมได้ว่าจะยอมรับคุกกี้ตามการตั้งค่าบราว์เซอร์หรือไม่โดยใช้เครื่องมืออื่นๆ อย่างไรก็ตามหากท่านปิดการใช้งานคุกกี้หรือจำกัดความสามารถในการตั้งค่าคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถรับประโยชน์เต็มที่จากเว็บไซต์หรือเข้าถึงฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์ ซึ่งอาจจำกัดประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของท่าน

 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

        Nutalig จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าของ Nutalig  และเมื่อท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับ Nutalig  เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทและวัตถุประสงค์ตามที่พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

 Nutalig  จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามอายุความ หรือระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด (เช่น กฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กฎหมายการบัญชี กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ) นอกจากนี้  Nutalig  อาจจะจำเป็นต้องเก็บบันทึกข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่สำนักงานของ Nutalig  และ/หรือ การบันทึกเสียงการให้บริการผ่าน Call Center เพื่อป้องกันเหตุทุจริตและการรักษาความปลอดภัย รวมถึงตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยที่ท่านหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจแจ้งมายัง Nutalig

 

7. การคุ้มครองและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

        Nutalig จะใช้มาตรการตามสมควรเพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับและโดยปลอดภัย และ Nutalig จะใช้มาตรการทางเทคนิคและมาตรการจัดการองค์กรที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทำลายข้อมูลโดยผิดกฎหมาย การสูญหายหรือถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ การเปิดเผยหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการดำเนินการในรูปแบบอื่นอย่างผิดกฎหมาย  Nutalig จะไม่ให้เช่า แลกเปลี่ยน แจกจ่าย หรือขาย ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านให้ไว้กับเราแก่บุคคลที่สาม  เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากท่าน หรือกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้ทำได้  Nutalig จะจัดการรักษาความปลอดภัยตามสมควร เพื่อให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการคุ้มครองและมีความปลอดภัยเพียงพอ  Nutalig จะมีการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง รวบรวม ใช้ เปิดเผย ทำสำเนา ดัดแปลง รั่วไหล สูญเสีย เสียหาย และ/หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม  Nutalig ไม่รับผิดชอบในกรณีที่บุคคลที่สามเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นกรณีที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Nutalig  ในกรณีที่ Nutalig อาจต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อท่านหรือเปิดเผยต่อองค์กรอื่น  Nutalig จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นถูกต้องและครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ท่านต้องแจ้งความเปลี่ยนแปลงใดๆ ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กับ Nutalig แต่แรก เพื่อปรับปรุงให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบัน   Nutalig จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ซึ่งท่านมิได้แจ้งขอให้แก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กับ Nutalig แต่แรก  Nutalig มีมาตรการในการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของ Nutalig ถูกทำลาย และ/หรือ ถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยทันทีที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า (1) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ตรงกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้อีกต่อไป และ (2) ไม่จำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป

ทั้งนี้  Nutalig จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาการใช้งานของท่าน และจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่จำเป็นออกจากระบบไปโดยทันทีเท่าที่เห็นว่าสมควร และจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานสากลและตามที่กฎหมายกำหนดอย่างตรงไปตรงมา

 

8. การจัดเก็บ Log และติดตามเหตุการณ์สำคัญ

         เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ที่ได้กำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลต้องจัดให้มีวิธีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล  Nutalig จึงอาจเก็บ Log ที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ Nutalig มีความพร้อมในการตรวจสอบเหตุการณ์และรวบรวมข้อมูลทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

 

9. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

         โปรดทราบว่าลิงก์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มต่างๆของ  Nutalig  อาจสามารถนำท่านไปสู่แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกได้ ซึ่งหากท่านได้เข้าสู่แพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกแล้ว การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้นทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้  Nutalig  ขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกนั้นเมื่อท่านเข้าใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวนั้น

 

11. สิทธิของ Nutalig และการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

         ท่านรับทราบและยินยอมให้ Nutalig  มีสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานทางกฎหมาย หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานภาษี หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานใดหรือผู้มีสิทธิที่เกี่ยวข้อง หาก Nutalig มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามหน้าที่ สิ่งที่ต้องทำหรือการจัดการ ไม่ว่าสมัครใจหรือจำเป็น ซึ่งเป็นผลมาจากการร่วมมือกับคำสั่งหรือการสอบสวน และ/หรือการร้องขอโดยหน่วยงานดังกล่าว โดยสิทธิดังกล่าวนั้นจะต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และท่านตกลงที่จะไม่ดำเนินการใดๆ และ/หรือสละสิทธิของท่านในการดำเนินการใดๆ ต่อ Nutalig สำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในสถานการณ์ดังกล่าว เพจอาจมีลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ดำเนินการโดยฝ่ายอื่น เช่น ผู้เกี่ยวข้องกับ Nutalig ทางธุรกิจ หรือช่องทางการชำระเงิน  Nutalig จะไม่รับผิดชอบในวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยฝ่ายอื่นดังกล่าว ขอแนะนำท่านให้ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อที่จะทราบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวจะจัดการกับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไปจากท่านอย่างไร

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะถูกประเมินและอาจจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ตอบสนองกับเทคโนโลยี แนวปฏิบัติทางธุรกิจ และความต้องการของลูกค้า  Nutalig    ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวในเวลาใดก็ได้  และจะแจ้งให้ท่านทราบถึงนโยบายล่าสุดที่เป็นปัจจุบันบนหน้าเว็บไซต์

 

12. สิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ทางเลือก และการเข้าถึง

           Nutalig คำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของท่านซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านควรทราบ ได้แก่

 • ทธิในการถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับ Nutalig  ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ หาก Nutalig  ไม่มีฐานโดยชอบด้วยกฎหมายอื่นที่จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยต่อไป  Nutalig  จะดำเนินการลบข้อมูลออก อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความยินยอมอาจทำให้เกิดผลทางกฎหมายบางประการจากการเพิกถอนนั้น ในกรณีนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตของการเพิกถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับ Nutalig  เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเราอาจไม่สามารถทำธุรกรรมที่ท่านได้เข้าทำกับ Nutalig  ไว้ให้สมบูรณ์ได้ หรือไม่สามารถส่งข้อมูลที่ท่านร้องขอได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์

 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอให้ Nutalig  ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 • สิทธิเข้าถึงและได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ Nutalig  มีอยู่ เว้นแต่กรณีที่  Nutalig  มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

 • สิทธิขอให้ Nutalig  ลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เว้นแต่กรณีที่ Nutalig  จะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน สิทธิขอให้ Nutalig  ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี

 • สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ Nutalig  ดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงหรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่กรณีที่ Nutalig  มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

 • สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ Nutalig  สามารถทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้ Nutalig  ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Nutalig  ได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่ Nutalig  ไม่สามารถทำได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือ Nutalig  มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย

 • สิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หาก Nutalig  กระทำการอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

        การร้องขอใดๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่ได้กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่งคำร้องขอไปที่ nutalig@hotmail.com ในการดำเนินการตามคำขอดังกล่าว  Nutalig จำเป็นต้องขอให้ท่านให้ข้อมูลบางประการเพื่อยืนยันตัวตนและลักษณะคำขอของท่าน  Nutalig จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด โดย Nutalig  จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้  Nutalig  อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราตามสมควรสำหรับการดำเนินการและประมวลผลตามคำร้องขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังกล่าว  Nutalig  จะแจ้งค่าธรรมเนียมโดยประมาณเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ท่าน โปรดรับทราบว่า  Nutalig  ไม่จำเป็นต้องตอบสนองหรือดำเนินการตามคำร้องขอเข้าถึงข้อมูลของท่านจนกว่าท่านจะตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวนั้น  Nutalig  ขอแจ้งว่าหากท่านถอนความยินยอมที่จะให้ Nutalig ใช้ เปิดเผย เก็บรักษา หรือประมวลผลซึ่งข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์และในรูปแบบที่ระบุไว้ข้างต้น  Nutalig อาจจะไม่อยู่ในฐานะที่จะดำเนินการให้บริการแก่ท่านต่อไปหรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาใดที่ Nutalig  มีกับท่านได้ ดังนี้  Nutalig ไม่ต้องรับผิดในกรณีที่ Nutalig ไม่ได้ดำเนินการให้บริการท่านหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญากับท่าน โดย Nutalig ขอสงวนสิทธิ์ทางกฎหมายและการเยียวยาของ Nutalig โดยชัดแจ้งสำหรับกรณีดังกล่าว

ติดต่อ Nutalig

         หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติงานของ Nutalig  หรือหากท่านต้องการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอเพิกถอนความยินยอมของท่าน สามารถติดต่อได้ที่ หรือส่งคำร้องขอของท่านไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ Nutalig ได้ที่

 

อีเมล์          nutalig@hotmail.com

ที่อยู่           บริษัท  นูทาร์ลิค  จำกัด

                เลขที่ 334 ลาดพร้าว 101 ซอย 34

                ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

โทร            02-187-0213

 

         การใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมายที่บังคับใช้ โดย Nutalig อาจใช้ขั้นตอน การรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน ก่อนที่จะดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน หาก Nutalig ต้องการ หรือมีความจำเป็นที่จะติดต่อท่าน เนื่องจากเหตุการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  Nutalig อาจจะติดต่อผ่านทางอีเมล์ โทรศัพท์ หรือจดหมาย

bottom of page