top of page

นูทาร์ลิค ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้โควิด

พวกเราชาวนูทาร์ลิค ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้โควิด ด้วยการมอบอุปกรณ์เจลและสเปรย์แอลกอลฮอล์แก่บุคคลากรทางการแพทย์ 😊
เราจะร่วมมือร่วมใจฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน 💪

Project Numbers

123K

I’m text. To update me, go to the Data Manager.

I’m text. To update me, go to the Data Manager.

I’m text. To update me, go to the Data Manager.

Project Gallery

bottom of page